event image event image

Zagadnienia przewidziane do omówienia na Konferencji:

 • Doświadczenia operatorów sieci w eksploatacji stacji WN/SN i SN/nn (słupowe i wnętrzowe)
 • Ocena stanu technicznego stacji WN/SN i SN/nn w aspekcie technicznym i wymagań prawnych.
 • Standaryzacja rozwiązań preferowanych przez Spółki w aspekcie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • Nowe propozycje kompaktowych rozdzielni 110 kV
 • Stacje cyfrowe zgodne z IEC 61850 - doświadczenia realizacyjne i eksploatacyjne.
 • Systemy monitoringu wizualnego i antywłamaniowego stacji WN/SN - proponowane rozwiązania i doświadczenia w eksploatacji,
 • Nowe opracowania w zakresie powtarzalnych rozwiązań stacji słupowych SN/nn oferowanych przez PTPiREE,
 • Automatyzacja łączeń w stacjach SN/nn, w tym zapewnienie niezawodnej łączności potrzebnej przy automatyzacji łączeń w stacjach,
 • Podejście eksploatacyjne do automatyki łączeń w stacjach SN/nn, interwały przeglądów, zakres sprawdzeń, kwestie ruchowe dotyczące odstawienia pól liniowych w czasie przeglądu urządzeń,
 • Instalowanie w stacjach SN/nn transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów,
 • Automatyczna regulacja napięcia w stacjach SN/nn zasilających sieci nn z przyłączonymi mikroźródłami,
 • Rozdzielnice SN dla stacji SN/nn. Rozdzielnice w izolacji z SF6 czy też rozwiązania tradycyjne - porównanie i kryteria wyboru rozwiązań preferowanych przez Spółki,
 • Badania stacji i aparatury - zakres, przepisy, jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań,
 • Wymagania techniczne, normatywne, badawcze dla sensorów napięciowych i prądowych coraz powszechniej stosowanych przy detekcji zwarć w sieciach SN
 • Zasilanie sygnalizatorów zwarć i/lub telemechaniki w złączach kablowych SN,
 • Zagadnienia związane z awaryjnością stacji i urządzeń stacyjnych,
 • Problem szczelności przepustów kablowych, szczególnie dla stacji zlokalizowanych na poziomie -1,
 • Zabezpieczania fundamentów stacji prefabrykowanych SN/nn,
 • Problematyka odporności ogniowej ścian i dachu REI stacji prefabrykowanej w odniesieniu do problemu lokalizacji stacji w granicy działki lub w sąsiedztwie budynków w aglomeracji,
 • Instalacje PPOŻ we wnętrzowych stacjach WN/SN (GIS)
 • Systemy informatyczne (w tym "paszportyzacyjne") wspomagające eksploatację i zarządzanie stacjami WN/SN i SN/nn,
 • Analiza opłacalności inwestycji energetycznych,
 • Sposoby bezprzerwowego przyłączania i odłączania agregatów prądotwórczych do stacji SN/nn wnętrzowych i napowietrznych.