event image event image

Zagadnienia przewidziane do omówienia na Konferencji:

 • Doświadczenia operatorów sieci w eksploatacji stacji SN/nn (słupowe i wnętrzowe) i WN/SN;
 • Standaryzacja rozwiązań preferowanych przez Spółki w aspekcie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych;
 • Nowe propozycje kompaktowych rozdzielni 110 kV;
 • Systemy monitoringu wizualnego i antywłamaniowego stacji WN/SN - proponowane rozwiązania i doświadczenia w eksploatacji;
 • Automatyzacja łączeń w stacjach SN/nn;
 • Instalowanie w stacjach SN/nn transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów;
 • Nowe opracowania w zakresie powtarzalnych rozwiązań stacji słupowych SN/nn oferowanych przez PTPiREE;
 • Rozdzielnice SN dla stacji SN/nn. Rozdzielnice w izolacji z SF6 czy też rozwiązania tradycyjne - porównanie i kryteria wyboru rozwiązań preferowanych przez Spółki;
 • Badania stacji i aparatury - zakres, przepisy, jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań;
 • Zagadnienia związane z awaryjnością stacji i urządzeń stacyjnych;
 • Wymagania techniczne, normatywne, badawcze dla sensorów napięciowych i prądowych coraz powszechniej stosowanych przy detekcji zwarć w sieciach SN;
 • Problem szczelności przepustów kablowych, szczególnie dla stacji zlokalizowanych na poziomie -1;
 • Zabezpieczania fundamentów stacji prefabrykowanych SN/nn;
 • Problematyka odporności ogniowej ścian i dachu REI stacji prefabrykowanej w odniesieniu do problemu lokalizacji stacji w granicy działki lub w sąsiedztwie budynków w aglomeracji;
 • Zasilanie sygnalizatorów zwarć i/lub telemechaniki w złączach kablowych SN;
 • Systemy informatyczne (w tym „paszportyzacyjne”) wspomagające eksploatację i zarządzanie stacjami WN/SN i SN/nn;
 • Analiza opłacalności inwestycji energetycznych;
 • Uwarunkowania prawne związane z lokalizacjami nowobudowanych stacji;
 • Nowości z zakresu przepisów i norm.