event image event image

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje VIII-mą edycję Konferencji naukowo-technicznej:

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn

która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2019 r. w Hotelu Aquarius, w Kołobrzegu.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie stacji elektroenergetycznych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie ich projektowania, budowy i eksploatacji.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów. Konferencji, tradycyjnie już, towarzyszyć będzie wystawa producentów i dostawców stacji elektroenergetycznych oraz elementów ich wyposażenia.

Wstępnie, do zaprezentowania na Konferencji, przewidziano następujące zagadnienia:

 1. Doświadczenia operatorów sieci w eksploatacji stacji WN/SN i SN/nn (słupowe i wnętrzowe)
 2. Ocena stanu technicznego stacji WN/SN i SN/nn w aspekcie technicznym i wymagań prawnych.
 3. Standaryzacja rozwiązań preferowanych przez Spółki w aspekcie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych,
 4. Nowe propozycje kompaktowych rozdzielni 110 kV
 5. Stacje cyfrowe zgodne z IEC 61850 - doświadczenia realizacyjne i eksploatacyjne.
 6. Systemy monitoringu wizualnego i antywłamaniowego stacji WN/SN - proponowane rozwiązania i doświadczenia w eksploatacji,
 7. Nowe opracowania w zakresie powtarzalnych rozwiązań stacji słupowych SN/nn oferowanych przez PTPiREE,
 8. Automatyzacja łączeń w stacjach SN/nn, w tym zapewnienie niezawodnej łączności potrzebnej przy automatyzacji łączeń w stacjach,
 9. Podejście eksploatacyjne do automatyki łączeń w stacjach SN/nn, interwały przeglądów, zakres sprawdzeń, kwestie ruchowe dotyczące odstawienia pól liniowych w czasie przeglądu urządzeń,
 10. Instalowanie w stacjach SN/nn transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów,
 11. Automatyczna regulacja napięcia w stacjach SN/nn zasilających sieci nn z przyłączonymi mikroźródłami,
 12. Rozdzielnice SN dla stacji SN/nn. Rozdzielnice w izolacji z SF6 czy też rozwiązania tradycyjne - porównanie i kryteria wyboru rozwiązań preferowanych przez Spółki,
 13. Badania stacji i aparatury - zakres, przepisy, jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań,
 14. Wymagania techniczne, normatywne, badawcze dla sensorów napięciowych i prądowych coraz powszechniej stosowanych przy detekcji zwarć w sieciach SN
 15. Zasilanie sygnalizatorów zwarć i/lub telemechaniki w złączach kablowych SN,
 16. Zagadnienia związane z awaryjnością stacji i urządzeń stacyjnych,
 17. Problem szczelności przepustów kablowych, szczególnie dla stacji zlokalizowanych na poziomie -1,
 18. Zabezpieczania fundamentów stacji prefabrykowanych SN/nn,
 19. Problematyka odporności ogniowej ścian i dachu REI stacji prefabrykowanej w odniesieniu do problemu lokalizacji stacji w granicy działki lub w sąsiedztwie budynków w aglomeracji,
 20. Instalacje PPOŻ we wnętrzowych stacjach WN/SN (GIS)
 21. Systemy informatyczne (w tym "paszportyzacyjne") wspomagające eksploatację i zarządzanie stacjami WN/SN i SN/nn,
 22. Analiza opłacalności inwestycji energetycznych,
 23. Sposoby bezprzerwowego przyłączania i odłączania agregatów prądotwórczych do stacji SN/nn wnętrzowych i napowietrznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.