event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w:

V Konferencji
Linie i stacje elektroenergetyczne

16-17 października 2024 r., Hotel Gołębiewski w Wiśle

Konferencja jest kontynuacją dwóch cyklicznych konferencji (stacyjnej oraz liniowej) organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie stacji oraz linii elektroenergetycznych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie ich projektowania, budowy i eksploatacji.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów. Konferencji, tradycyjnie już, towarzyszyć będzie wystawa producentów i dostawców stacji elektroenergetycznych oraz elementów ich wyposażenia.

Wstępnie, do zaprezentowania na Konferencji, przewidziano następujące zagadnienia:

 • Projektowanie i budowa linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych
 • Nowoczesne technologie układania linii kablowych
 • Standaryzacja rozwiązań preferowanych przez Spółki w aspekcie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych
 • Przebudowa linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami gołymi na linie kablowe lub linie z przewodami w osłonie
 • Monitoring i diagnostyka w liniach elektroenergetycznych (rejestracja zakłóceń, lokalizacja zwarć)
 • Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowanego intensywnym rozwojem mikroinstalacji w sieci nn
 • Nowe propozycje kompaktowych rozdzielni 110 kV
 • Stacje prefabrykowane podziemne - przegląd rozwiązań, wymagania techniczne
 • Automatyzacja łączeń w stacjach SN/nn, w tym zapewnienie niezawodnej łączności potrzebnej przy automatyzacji łączeń w stacjach
 • Automatyczna regulacja napięcia w stacjach SN/nn zasilających sieci nn z przyłączonymi mikroźródłami
 • Ocena stanu technicznego stacji i linii w aspekcie technicznym i wymagań prawnych
 • Doświadczenia z eksploatacji linii i stacji elektroenergetycznych
 • Analiza opłacalności inwestycji energetycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!